Regelverket

Ring oss på 690 20 881  eller kontakt oss

Regler og sertifikater

I henhold til næringsmiddelhygieneregelverket skal daglig leder for virksomheten sikre at alle ledd i produksjonen, bearbeiding eller distribusjon foregår på en hygienisk forsvarlig måte.

Regelverket

Nedenfor er det listet opp en oversikt over gjeldene regelverk:

LOV-2003-12-19-124: Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven)

FOR-2008-12-22-1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)

  • Forordning ( EF) nr. 852/2004
  • Forordning ( EF) nr. 2073/2005

FOR-1994-12-15-1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddelhygieneforskriften 
(internkontrollforskriften for næringsmidler)

FOR-1983-07-08-1252: Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler 
(generell forskrift for næringsmidler)

FOR-2008-12-22-1620: Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket 
(matlovsforskriften)

  • Forordning ( EF) nr. 178/2002

FOR-2014-12-13 : Forskrift om matinformasjon til forbrukere (matinformasjonsforskriften)

  • Forordning (EU) nr. 1169/2011

FOR-2001-12-04-1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

FOR-1993-12-21-1381: Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler 
(matkontaktforskriften)